KaaS – ”Kaikki as a Service” ?

Pilvipalveluista puhutaan paljon ja olemme Kasvuntekijöidenkin kanssa koko kevään rakentaneet entistäkin kirkkaampia palvelukonsepteja tarjottavaksi markkinaan. Halusimme kuitenkin samalla selvittää, mikä on suomalaisten asiakkaiden oma suhtautuminen ostamiseen palveluna, ja mitkä asiat mahdollisesti mietityttävät ja hidastavat ostokäyttäytymisen muutosta. Tarkemmat tulokset ovat nyt luettavissa julkaisussamme, mutta alla muutamia havaintoja ja ajatuksia matkan varrelta.

Palveluna ostamisen perinne on Suomessa varsin vahva, mutta aiemmin se on usein mielletty isoiksi kokonaisulkoistuksiksi – eräs asiakas haastattelussa kutsui näitä ”avioliittosopimuksiksi”.  As a Service-mallissa lähestymistapa on hieman toinen – pienempiä kokonaisuuksia hankitaan ilman pitkiä sitoutumisaikoja. Joku saattaa nähdä tämän sarjana osaoptimoituja ostoja, mutta toisaalta näin asiakas saa joustavammin liiketoimintaa tukevia IT-ratkaisuita kyseiseen alueeseen erikoistuneelta toimijalta. Jos asiakas on tehnyt kotitehtävänsä etukäteen ja pitää huolen SaaS-palveluihin liittyvistä mahdollisista sudenkuopista (http://kasvuntekijat.fi/valta-saas-hankintojen-sudenkuopat/), kuten integroinneista, niin on mahdollista rakentaa aidosti liiketoimintaa tukeva ekosysteemi viritettynä juuri asiakkaan omiin tarpeisiin.

Palveluna hankkiminen lisääntyy

Tutkimuksemme ensimmäinen löydös oli se, että haastateltujen yritysten liiketoimintajohtajista ylivoimainen enemmistö näkee palveluina hankkimisen joko lisääntyneen tai ainakin pysyneen ennallaan. Tarve nopeaan uudistumiseen ja halu tehdä asioita uudella tavalla ajavat asiakkaita kokeilemaan uudenlaisia toimintatapoja. Toisaalta, erilaisten palveluiden tarjonta on myös lisääntynyt. Koetaan, että kumppanit ovat myös ”oppineet” ja sitä kautta luottamus on kasvanut, joten uskalletaan ostaa palveluita enemmän kuin ennen.

Luottamusta ruokkivat myös yritysten omat hyvät kokemukset SaaS-hankinnoista. Onnistuneiden projektien jälkeen on matalampi kynnys kokeilla seuraavaa. Näyttäisi siltä, että kokeilemisen kulttuuri nostaa selvästi päätään ja on ”lupa” testata uusia asioita. Toisaalta, omien, usein rajattujen, resurssien puitteissa ei pystytä aina kaikkea omaksumaan ja siksi palveluvaihtoehto luo mahdollisuuden testata uusia ideoita nopeasti ja ketterästi.

IT:n rooli kahtalainen

Haastatteluissa valtaosa keskustelukumppaneista oli liiketoimintajohtoa. Mielenkiintoista oli seurata heidän kommenttejaan IT:n roolista organisaatioissa. Vastausten perusteella näyttää siltä, että IT:n rooli on jakautunut vahvasti kahtia – puolessa haastatelluista yrityksistä IT on vahvasti mukana innovoinnissa ja liiketoiminnan kehittämisessä, toisessa puolessa IT:n rooli on enemmän keskittyä kustannusten optimointiin ja säästöjen löytämiseen. Oman näkemykseni mukaan IT:n rooli SaaS-ekosysteemin ylläpitäjänä ja kehittäjänä olisi ensiarvoisen tärkeä. Ilman tehokasta orkestraattoria yrityksen sisällä vaara hankintojen liiallisesta hajaantumisesta on suuri. Tätä kautta myös haettavat liiketoimintahyödyt katoavat todennäköisesti taivaan tuuliin.

Kysyimme asiakkailta haastatteluissa myös mm. siitä, mitä kaikkea he voisivat kuvitella hankkia palveluna tai vaihtoehtoisesti mitä he eivät koskaan ulkoistaisi. Tulokset erityisesti tällä osa-alueella olivat jopa hieman yllättäviä. Yleisesti tutkimus antaa mielenkiintoisia näkemyksiä suomalaisten toimijoiden suhtautumisesta palveluistumiseen sekä avaa ajatuksia palveluina hankkimisen motiiveista. Toisaalta vastauksissa nousi esiin myös yleisimpiä huolenaiheita, jotka puolestaan auttavat niin toisia yrityksiä kuin kumppaneita ottamaan näitä asioita huomioon omissa projekteissaan. Lataa päättäjäbarometrimme ja lue lisää. Tarvittaessa Kasvuntekijä-kumppanimme kertovat mielellään lisää ja auttavat teitä onnistuneen SaaS-projektin suunnittelussa ja liiketoimintahyötyjen maksimoinnissa.

 

Suvi-Maria Saarilehto

Arrow ECS Finland Oy

 


teknologian-ostaminen-palveluna